[1]
เรืองฤทธิ์ อ. และ ชัยรัตน์ ผ. 2022. รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 4, 1 (พ.ค. 2022), 113–127.