[1]
สุพรรณยศ บ. 2022. พิเคราะห์เพลงทรงเครื่องในหนังสือบทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2 ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 4, 1 (เม.ย. 2022), 158–172.