[1]
พนิตธำรง ว. 2021. การบริหารการประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 3, 3 (พ.ย. 2021), 359–369.