[1]
วิภาวิน ด. , พรหมฤาษี ส. , โพธิ์มณี เ. และ บุญเรือง ร. 2021. การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 3, 3 (พ.ย. 2021), 315–328.