[1]
สุขวิน ไ. 2021. แนวทางการวิเคราะห์ความอยู่รอดของวงดนตรีในช่วงสถานการณ์โควิด 19. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 3, 3 (พ.ย. 2021), 384–398.