[1]
หงส์นภาดล ว. 2021. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: คำจำกัดความจากนิยามต่างมุมมอง. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 3, 3 (พ.ย. 2021), 344–358.