[1]
สวัสดิ์ ร. และ บัวสนธ์ ร. 2022. การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 4, 1 (เม.ย. 2022), 187–201.