[1]
วรพงศ์พัชร์ ณ. , วชิรวงศ์ไพศาล ส. และ ผกามาศ พ. 2021. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 3, 3 (พ.ย. 2021), 211–225.