[1]
สระบัว อ., อินทรประสิทธิ์ เ. , บุณยะบูรณ ม. , อุไรสกุล ส. และ แซ่จันทร์ อ. 2021. การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 3, 3 (พ.ย. 2021), 241–254.