[1]
ช่วยเพล พ. , คงประพันธ์ น. และ เผือกฟัก ส. 2020. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 2, 3 (ธ.ค. 2020), 543–556.