[1]
ธนู ทดแทนคุณ, สัมพันธ์ สุกใส, วาสนา มะลินิน, จิราณีย์ พันมูล และ นัทธี เพชรบุรี 2020. การศึกษาคุณภาพชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 2, 1 (เม.ย. 2020), 307–320.