https://www.tci-thaijo.org/index.php/art/index
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล