วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

ด่วน !! ประกาศเปิดรับบทความ

2021-10-30

           วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับบทความ  ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม  2565  โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 4,000 บาท  ต่อ 1 บทความ  (รับจำนวนจำกัด) ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

              1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 25%

              2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

              3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

              4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

          ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 128-0-28939-2 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบใน Google Form คลิก Link ด้านล่างนี้  https://forms.gle/eoGTmMxBfo281ZcU6 และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ journalartrmutsb2560@gmail.com

          และเนื่องจากทางวารสารมีการปรับเปลี่ยนจาก TCI กลุ่มที่ 2  เป็น TCI กลุ่มที่ 1 โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทางวารสารขอปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 7,000 บาท  ต่อ 1 บทความ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ถูกจัดกลุ่มคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI 2) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567 เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565) มีบทความจำนวน 15 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 8 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 7 บทความ อนึ่ง ความคิดเห็นจากบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้ เป็นความเห็นจากผู้เขียนหรือผู้วิจัย กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากร ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป จะได้รับสาระประโยชน์จากวารสารฉบับนี้

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-25

การเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย กับการศึกษาไทย 4.0

ณัฐกานต์ เรือนคำ, กิตติชัย สุธาสิโนบล

128-142

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแนวคิด POSDCoRB

ปัทเมศย์ ประดิษฐ์แสงทอง, ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค, พัทธ์ยมล สื่อสวัสดิ์วณิชย์

173-186

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

รณธิชัย สวัสดิ์, รัตนะ บัวสนธ์

187-201

ดูทุกฉบับ