[1]
Intasuk, B. 2022. การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 12, 2 (ก.ย. 2022), 119–126.