ม่วงงาม ณ. “การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยางค์เสียงเบาในภาษาจีนกลางของนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปี 16, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 69-82, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/250244.