[1]
ม่วงงาม ณ., “ การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยางค์เสียงเบาในภาษาจีนกลางของนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”, ววพ, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 69–82, มิ.ย. 2021.