[1]
ตรีวิเศษบ., “ด้วยก้าวของเราเอง: การเดินทางภายนอกและภายใน เรียนรู้ ปลดปล่อยพันธนาการ สู่จิตวิญญาณอิสระ”, ววพ, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 143-161, มิ.ย. 2019.