[1]
ฐิติมโนวงศ์ณ., จันทร์สว่างเ., และ ศานติบูรณ์ต., “การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ดิน หิน แร่ และธรณีกาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์”, ววพ, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 91-99, มิ.ย. 2019.