[1]
ฤทธิกันด., “นโยบายการบริหารเมืองต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร”, ววพ, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 112-119, มิ.ย. 2019.