[1]
พัฒนสระคูอ., “ผลกระทบของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด”, ววพ, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 129-142, มิ.ย. 2019.