[1]
มาขันพันธ์อ., เหลืองามป., ศรีปูณะส., และ พฤกษาส., “ความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ใช้ในการทำอาหารท้องถิ่นตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย”, ววพ, ปี 11, ฉบับที่ พิเศษ, น. 133-139, ก.ค. 2015.