ตรีวิเศษบุณย์เสนอ. 2019. “ด้วยก้าวของเราเอง: การเดินทางภายนอกและภายใน เรียนรู้ ปลดปล่อยพันธนาการ สู่จิตวิญญาณอิสระ”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 14 (1), 143-61. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/190567.