ฐิติมโนวงศ์ณัฐพร, จันทร์สว่างเนตรชนก, และ ศานติบูรณ์ต้นสกุล. 2019. “การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ดิน หิน แร่ และธรณีกาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 14 (1), 91-99. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/167787.