ฤทธิกันดร.สุมน. 2019. “นโยบายการบริหารเมืองต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 14 (1), 112-19. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/167636.