ม่วงงาม ณ. การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยางค์เสียงเบาในภาษาจีนกลางของนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 69–82, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/250244. Acesso em: 27 ม.ค. 2022.