มาขันพันธ์อ.; เหลืองามป.; ศรีปูณะส.; พฤกษาส. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ใช้ในการทำอาหารท้องถิ่นตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, v. 11, n. พิเศษ, p. 133-139, 22 ก.ค. 2015.