(1)
ตรีวิเศษบ. ด้วยก้าวของเราเอง: การเดินทางภายนอกและภายใน เรียนรู้ ปลดปล่อยพันธนาการ สู่จิตวิญญาณอิสระ. ววพ 2019, 14, 143-161.