[1]
ตรีวิเศษบ. 2019. ด้วยก้าวของเราเอง: การเดินทางภายนอกและภายใน เรียนรู้ ปลดปล่อยพันธนาการ สู่จิตวิญญาณอิสระ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 14, 1 (มิ.ย. 2019), 143-161.