[1]
มาขันพันธ์อ., เหลืองามป., ศรีปูณะส. และ พฤกษาส. 2015. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ใช้ในการทำอาหารท้องถิ่นตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 11, พิเศษ (ก.ค. 2015), 133-139.