สะบูดิงอับดุลฮาดี, การีนาอับดุลเลาะ, and แวหะมะมูหัมมัดรอฟลี. “Biography of Imam Al-Nawawiy and His Writing of Al-Majmuo’ Treatise”. Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University 10, no. 1 (June 24, 2019): 15-25. Accessed February 24, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JOIS/article/view/197314.