เลิศชาญฤทธ์ธ. (2019). Book Review ทักษะวัฒนธรรม: คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้. Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University, 7(2), 74-77. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JOIS/article/view/170125