1.
เขมธมฺโม (รอดแก้ว)พ, ญาณเมธี (ไกรเทพ)พ, สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ, หนูทองแก้วก, ตรีทรัพย์เ. AN APPLICATION OF THE TEN ROYAL VIRTUES IN SANGHA’S AFFAIRS ADMINISTRATION IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE (DHAMMAYUT). JMND [Internet]. 2020Jan.22 [cited 2020Oct.20];6(10):5425-40. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227496