1.
(พรสุทธชัยพงศ์)พธ, สดประเสริฐส, ตรีไพบูลย์น, ช่วยเพลพ. THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S. JMND [Internet]. 2020Jan.14 [cited 2020Oct.31];6(10):5612-25. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224879