1.
ใจเอื้อพลสุขธ, สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. FACTORS AFFECTING THE SUCCESS BY DDHIPADA 4 OF THE QUALITY ACCOUNTING OFFICE IN THAILAND. JMND [Internet]. 2020Jan.22 [cited 2020Oct.21];6(10):5079-91. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223560