1.
เนาว์สุวรรณก, เหมทานนท์ภ, รอดการทุกข์จ, วิชช์วัฒนางกูรอ, ขะระเขื่อนน. PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES OF THAI MUSLIMS ELDERLY IN 7 PROVINCES OF LOWER SOUTHERN OF THAILAND. JMND [Internet]. 2019Nov.24 [cited 2020Oct.31];6(10):4740-53. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223444