1.
จันทร์ทรงพลธ, น่านโพธิ์ศรีณ, กัลยาณมิตรก, กฤตาวาณิชย์อ. THE CONCEPT MIDDLE WAY (MẠCHC̣HIMĀPT̩IPTHĀ) IN RESOLVING CONFLICTS CAUSED BY POLITICAL COMMUNICATION. JMND [Internet]. 2020Jan.22 [cited 2020Oct.20];6(10):4873-8. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215613