1.
สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)พ, งามประโคนส, นันทเพชรก. A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING BUDDHIST PROPAGATION CAPACITY IN SOCIAL MEDIA OF ADMINISTRATIVE MONKS. JMND [Internet]. 2019Apr.8 [cited 2020Oct.27];6(1):70-4. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177682