1.
คั้นพ๊าบ (แสงอินตา)พ, ฐิตวฑฺฒโนพ, งามประโคนส. DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION MODEL BASED ON BUDDHIST EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF MAHAYANA SANGHA IN THAILAND. JMND [Internet]. 2019Apr.9 [cited 2020Oct.27];6(1):357-74. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177024