1.
หนูทองแก้วก, คชชีณ. PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS SUNDAY DHAMMA PRACTICE PROJECT OF WAT PRADUPHATTHANARAM, MUEANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE. JMND [Internet]. 2015Dec.31 [cited 2021Apr.22];2(2):1-10. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152927