. พระครูโชติปัญญาโสภณ, . พระครูโกศลอรรถกิจ, and . พระครูโฆสิตวัฒนากูล. “A STUDY OF CONCEPT THE DHAMMA RIDDLE ON CREMATION OF CEREMONIES THE BUDDHISTS NATHAWEE DISTRICT IN SONGKHLA PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 7, no. 8 (August 27, 2020): 134–145. Accessed August 8, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/246270.