. พระครูโอภาสวุฒิคุณ, Phrakhru Kosolatthakit พระครูโกศลอรรถกิจ, and Eksaphang อุทัย. “AN ANALYTICAL STUDY THE SIGNS THAT APPEARED IN THE SHADOW PLAY OF THE NANG NAKHARIN CHATONG”. Journal of MCU Nakhondhat 7, no. 8 (August 27, 2020): 146–157. Accessed August 13, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/246247.