ภาภัคธนานันท์ณัฏฐ์สิชา, แสนโภชน์กฤติกา, and กิ่งมิ่งแฮประจญ. “A MODEL OF AGING’S HOLISTIC WELLNESS PROMOTION LIVING IN THE NORTHEAST ELDERLY WELFARE CENTER”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 23, 2020): 6001-6016. Accessed October 21, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/228347.