ลาภพิทักษ์มงคลประสิทธิ์, วัฒนะประดิษฐ์ขันทอง, บรรณรุจิบรรจบ, and ต้นธีรวงศ์บรรพต. “MEDIATOR CHARACTERISTICS BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 5678-5687. Accessed October 30, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227508.