ดลเจิมอิงครัต, ชุมวิสูตรสุจินตนา, รักษ์ปวงชนวิกรณ์, เทพทองวรวุฒิ, and บุณยธนะจาตุรนต์. “THE EXAMINING AND TRUTH FINDING IN OBJECTS COLLECTED BY AN INQUIRY OFFICIAL”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 4720-4727. Accessed October 30, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227506.