คำมุงคุณประดิษฐ์, ฌานสนฺติ (พวงมลิ)พระมหาสันติราษฎร์, วราสยานน์พระมหาวราสายะ, and โว้วงษ์สมโภชน์. “ANXIETY FOR SPEAKING ENGLISH AMONG FIRST YEAR STUDENTS IN MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY LANNA CAMPUS”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 23, 2020): 5860-5875. Accessed October 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227493.