(โสภณ โสภโณ)พระสิทธิสิงหเสนี, (ศักดา โอภาโส)พระครูโอภาสนนทกิตติ์, จิรกุโล (จงสกุลศิริ)พระมหาเผด็จ, and ศรีสถิตย์วัฒนาวรีรัตน์. “THE MODEL IN DRIVING AGRICULTURAL SUFFICIENCY ECONOMIC PHILOSOPHY ACCORDING TO BUDDHADHAMMA OF NAKHONPHANOM PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 5441-5457. Accessed October 23, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227491.