ชายเกลี้ยงชาคริยา, ศิริจิรกาลวีรวรรณ จงจิตร, and สามัคคีปรีชา. “BLENDED SUPERVISION MODEL FOR ENHANCEMENT RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 5344-5361. Accessed October 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227465.