อารีย์อมรา, แจ่มจำรัสทวี, and คงเหลือดวงกมล. “THE ANTECEDENTS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM INDUSTRY IN CHIANG MAI PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 23, 2020): 5802-5820. Accessed October 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/226095.