อินนาคนริดา, and เกิดเรืองอติพร. “QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT OF THE ELDERLY AT LAMPANG PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 5407-5424. Accessed October 21, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/225567.