พิณสุวรรณศุภรัตน์, สาแลบิงมูหำหมัด, and จันทร์อานุภาพศันสนีย์. “DEVELOPING LIFELONG LEARNING PROCESS FOR SELF-RELIANCE OF THE ELDERLY IN TANYONGPO SUB-DISTRICT MUANG DISTRICT SATUN PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 5033-5050. Accessed October 31, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224908.